Privacy beleid Blauwe Storm

Hoe beveiligt Blauwe Storm gegevens?


Blauwe Storm neemt alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 •  inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.
 •  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien en het recht jouw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Je hebt het recht dat wij jouw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  – de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  – de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
 •  Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres.?Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dient u zich te kunnen identificeren

Hosting
Blauwe Storm neemt webhosting- en e-maildiensten af van een hostingpartij. De hostingpartij verwerkt persoonsgegevens namens Blauwe Storm en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

De betreffende hostingpartij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

E-mail
Blauwe Storm maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van een hostingbedrijf. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Het hostingbedrijf heeft geen toestemming tot toegang tot mijn postvakken en ik behandel al het emailverkeer strikt vertrouwelijk.

SSL versleuteling
Blauwe Storm is voorzien van SSL versleuteling.

Betalingen via Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maak ik onder andere gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Financiële administratie
Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maak ik gebruik van externe diensten.

Blauwe Storm deelt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Beide bedrijven zijn tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Ze gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens.
Wettelijk verplichting tot delen van persoonsgegevens.
In voorkomende gevallen kan Blauwe Storm op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar Blauwe Storm zal binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Blauwe Storm bewaart jouw gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit opvatten als een vergeet-verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.?Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Blauwe Storm gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Blauwe Storm maakt gebruik van Social Media maar en heeft integratie van de apps in de website. Wel de integratie van Google search console en Google Analytics.

Google Cookies
Blauwe Storm ontkomt er niet aan dat Google scripts in de webwinkel aanwezig zijn in verband met weergave op internet, zoekmachines en Google Analytics.

Blauwe Storm
Marconilaan 2a, 5621AA Eindhoven
E-mail: info@blauwe-storm.nl
KVK:50531409, geregistreerd bij K.v.k te Eindhoven.

Blauwe Storm verzamelt je naam en e-mailadres wanneer je een abonnement neemt op de nieuwsbrief of een bestelling en aankoop doet bij Blauwe Storm.
Ben je nog geen klant dan worden jouw gegevens verwerkt voor zover je toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief.

Ben je reeds klant dan ontvang je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming.

MailChimp
Blauwe Storm stuurt soms e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Je kan je op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief. In elke verzonden nieuwsbrief staat een link voor het “uitschrijven”. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.
jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Blauwe Storm behoudt zich te allen tijde het recht zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie.