Disclaimer

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, en teksten zijn beschermd door auteurs -en databankrechten. Deze rechten berusten bij Blauwe Storm.

Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan voor commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blauwe Storm. (Harm Steenhuijsen)

Ook is het niet toegestaan het beeldmerk van Blauwe Storm zonder schriftelijke toestemming van Blauwe Storm voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Ondanks de zorg voor een juiste weergave van de informatie op de site kan het gebeuren dat informatie die op de site wordt geplaatst toch onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt telkens aangevuld en aangepast. Blauwe Storm heeft te allentijden het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder bekendmaking door te voeren.

Blauwe Storm sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, dat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met de website https://blauwe-storm.nl

Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van https://blauwe-storm.nl